Reversie Vertaalbureau Thuis in Talen

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN REVERSIE VERTAALBUREAU

gevestigd te Nijmegen, Groenestraat 294, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem onder nummer 3165/1992.


1. Algemeen.

1.1. Onder "opdrachtgever" wordt verstaan de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die met Reversie een overeenkomst aangaat of wil aangaan inzake het schrijven, vertalen, beëdigen, corrigeren van teksten of het verrichten van tolkdiensten.

Onder "opdrachtnemer" wordt verstaan het vertaal- en tolkbureau dat onder de naam Reversie is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Arnhem, onder nummer 09085110.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake het verrichten van de onder artikel 1.1. genoemde activiteiten en diensten, met uitzondering van overeenkomsten waarbij Reversie opdrachtgever is.

1.3. Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

1.4. Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer komt tot stand, doordat de opdrachtgever mondeling of schriftelijk de opdrachtnemer verzoekt over te gaan tot de onder artikel 1.1. genoemde activiteiten of diensten, met inachtneming van hetgeen hieromtrent tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, mondeling, per brief op per fax, is afgesproken ter zake van volume, inhoud, prijs en levering.

1.5. De opdrachtnemer is alleen gehouden over te gaan tot verzending van een schriftelijke bevestiging van de acceptatie van de opdracht, indien de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk verlangt.

1.6. De opdrachtnemer heeft het recht, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, om de opdracht door derden te laten uitvoeren, in welk geval de opdrachtnemer verantwoordelijk blijft voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht.

2. Prijzen.

De prijzen van de aanbiedingen door de opdrachtnemer of van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst zijn exclusief BTW.

3. Levering.

3.1. De opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer is, nadat zij in gebreke is gesteld, gedurende de termijn voor de nakoming niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de leveringstermijn; de opdrachtgever ontleent hieraan niet het recht de overeenkomst te ontbinden, schadevergoeding te vorderen dan wel zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

3.2. Indien de leveringsdatum niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, heeft de opdrachtnemer zelf het recht deze afleveringsdatum naar redelijkheid te bepalen.

3.3. Indien de opdrachtgever tussentijds veranderingen in de opdracht voorstelt, heeft de opdrachtnemer het recht om in verband hiermede zonder nadere kennisgeving de reeds overeengekomen leveringsdatum te verlengen.

3.4. De opdrachtnemer houdt, indien zulks schriftelijk is overeengekomen, de opdrachtgever tussentijds op de hoogte van de uitvoering der opdracht.

4. Auteursrecht.

4.1. Het auteursrecht op de aan de opdrachtgever geleverde teksten en diensten berust, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bij de opdrachtnemer.

4.2. De opdrachtnemer verleent opdrachtgever toestemming om uitsluitend en alleen voor intern gebruik binnen de organisatie van de opdrachtgever zelf de geleverde teksten te (laten) vermenigvuldigen. In overleg met de opdrachtnemer kan van deze voorwaarde worden afgeweken.

5. Betaling.

5.1. Voor zover geen andere regeling is getroffen, dient de opdrachtgever binnen 21 dagen na factuurdatum het factuurbedrag, hetzij contant, hetzij op een door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening, aan de opdrachtnemer te hebben betaald.
In geval van contante betaling is alleen een getekende kwitantie bewijs van kwijting.

5.2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient betaling van de termijnfactuur op de onder 5.1. vermelde wijze te hebben plaatsgevonden binnen 21 dagen na de datum van de termijnfactuur.

5.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen periode het bedrag van de factuur of de termijnfactuur betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is de opdrachtnemer gerechtigd om, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% per maand, vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur tot aan de dag der algehele voldoening. Daarnaast komen de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze worden berekend aan de hand van het incasso-tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat de door haar in redelijkheid gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte meer hebben belopen, in welk geval zij ook gerechtigd is tot dat meerdere.

5.4. Indien de opdrachtgever niet tijdig de termijnfactuur betaalt, is de opdrachtnemer bovendien gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren dan wel nakoming te vorderen, onverlet het recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

5.5. Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek of verrekening uit welke hoofde dan ook.

6. Eigendomsvoorbehoud.

6.1. De opdrachtnemer behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de opdrachtgever geleverde zaken voor, totdat de door de opdrachtgever verschuldigde prestatie is voldaan, alsmede totdat de door de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding in geval van niet-nakoming door de opdrachtgever is voldaan.

6.2. Mocht de opdrachtnemer een of meer vorderingen op de opdrachtgever bezitten die niet voortvloeien uit geleverde of te leveren zaken, of ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, dan zal een betaling die van de opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken tot betaling van die vorderingen. Voorts strekt een betaling door de opdrachtgever ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.3. In geval van overtreding van de leden 1 en 2 wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd haar recht op schadevergoeding.

7. Garantie en reclame.

7.1. De verbintenis welke voor de opdrachtnemer voortvloeit uit een overeenkomst met de opdrachtgever is een inspanningsverbintenis.
Een en ander brengt met zich mee dat aan de zijde van opdrachtnemer slechts een tekortkoming ontstaat indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst onvoldoende zorg heeft betracht.

7.2. Indien de uitvoering der overeenkomst voor de opdrachtgever onaanvaardbaar is, moet de opdrachtgever dit, op straffe van verval van recht, binnen 10 dagen na de datum van levering schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar maken.

7.3. De onder 7.2. bedoelde schriftelijke kennisgeving dient zo concreet mogelijk geformuleerd en met relevante voorbeelden te worden geïllustreerd. De opdrachtnemer moet alsnog in de gelegenheid worden gesteld om binnen een redelijke termijn de nodige verbeteringen aan te brengen.

7.4. De opdrachtnemer is gehouden om naar beste weten en kunnen de in 7.3. bedoelde en gevraagde verbeteringen aan te brengen.

7.5. Indien de opdrachtgever de hoogte van de door de opdrachtnemer ingediende factuur betwist, dient hij dit, op straffe van verval van recht, binnen 10 dagen na de factuurdatum beargumenteerd schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken.

8. Aansprakelijkheid.

8.1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten zal nimmer het netto factuurbedrag van de geleverde zaken te boven gaan.

8.2. Opgemelde aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens indien de opdrachtgever of een derde schade lijdt als gevolg van handelen of nalaten van het personeel van de opdrachtnemer of derden die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

8.3. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle eventuele aanspraken c.q. rechten van derden of vergoeding van geleden of nog te lijden schade die voortvloeit uit handelen of nalaten van de opdrachtnemer en waarvoor de opdrachtgever op grond van de wet aansprakelijk kan worden gehouden, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove nalatigheid van de opdrachtnemer c.q. haar personeel of derden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.

9. Ontbinding.

9.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst is voor partijen slechts mogelijk in de in deze algemene voorwaarden genoemde gevallen. Hiernaast heeft de opdrachtnemer het recht tot (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of in geval van stillegging of liquidatie van diens onderneming onverlet het recht van de opdrachtnemer op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen van de opdrachtnemer zijn dan terstond opeisbaar.

9.2. Ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever ontslaat deze niet van zijn verplichting om aan de opdrachtnemer het overeengekomen honorarium te betalen of het honorarium dat redelijkerwijs bij uitvoering van de opdracht aan de opdrachtnemer verschuldigd zou zijn.
Betaling geschiedt in dit geval overeenkomstig het in artikel 5 gestelde.

10. Overmacht.

10.1 In geval van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van de verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

10.2 Als overmacht worden beschouwd omstandigheden buiten de wil en toedoen van de opdrachtnemer, die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren en welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd, zoals ziekte van degenen die door de opdrachtnemer met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

10.3 In geval de opschorting als bedoeld in 10.1 langer duurt dan de helft van de overeengekomen leveringstermijn, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

10.4 In geval van de onder 10.1 bedoelde opschorting of beëindiging is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen voor de reeds verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten.
Betaling geschiedt in zulke gevallen overeenkomstig het in artikel 5 gestelde.

11. Derdenbeding.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van de opdrachtnemer als derden voor wier handelen dan wel nalaten de opdrachtnemer aansprakelijk kan zijn.

12. Bevoegde rechter.

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij de opdrachtgever en de opdrachtnemer overeenkomen het geschil aan arbitrage te onderwerpen, of de kantonrechter bevoegd is.

13. Toepasselijk recht.

Op deze overeenkomst en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14. Overig.

De opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 © 2018 Reversie Vertaalbureau  •  Powered by beat247